Ders Muafiyet İşlemleri

 

      ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS-LİSANS     

  PROGRAMLARI DERS EŞDEĞERLİLİK VE İNTİBAK ESASLARI

Bu uygulama esaslarının amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerin muafiyet işlemleri ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak esasları belirlemektedir.

Kapsam;

  • Üniversiteye yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar,
  • Af kanunlarından yararlananlar,
  • Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi veya mezunu iken ESOGÜ’ye yeniden kayıt yaptıran öğrenciler.

1. Öğrenci, ders eşdeğerliliği ve intibakıyla ilgili başvurusunu kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının eğitiminin başladığı ilk haftası sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yapar. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 -Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),

 -Not Çizelgesi (Transkript Türkçe ve İngilizce)

 - Yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının ilgili birim yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

2. İlgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşturulan İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen formlar ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir. Öğrencinin ders eşdeğerliği / muafiyet talebi; daha önceki eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere muafiyet verilerek programdan alınması gereken dersler belirlenir. Eşdeğer sayılan toplam AKTS kredisine göre intibak yapılır, intibakı yapılan derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına katılır.

3. Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin intibakı okuyacakları programa başladıklarında yapılır.

4. Eşdeğer sayılan derslerin toplam AKTS kredisi, ilgili Bölüm öğretim planındaki derslerin toplam AKTS kredisinin %50 sini geçemez. Eşdeğer sayılan derslerin AKTS kredi toplamı %50 den fazla ise notu en yüksek olan dersler dikkate alınarak eşdeğer sayılacak dersler belirlenir. Ancak yatay geçişle gelen öğrenciler bu kapsamda değerlendirilmeyip kabul edildikleri sınıfa intibakları yapılır.

5. Öğrencinin tabi olacağı mezuniyet şablonu, eşdeğerliği kabul edilen derslerinin AKTS kredi toplamı, ders planındaki ilgili sınıf AKTS kredisi yükünün % 75’i ve üzerinde ise bir üst sınıf olarak belirlenir. Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri kapsam dışındadır.

                                   Toplam AKTS Kredisi                                İntibak Sınıfı:

  0-44                                                 1.Sınıf/ 1. Yarıyıl

45-89                                                 2.Sınıf / 3. Yarıyıl

90-120                                               3.Sınıf / 5. Yarıyıl

6. Öğrenci, intibak yapılan sınıftaki öğrencilerin mezuniyet değerlendirme şablonlarına tabi olur ve intibak ettirildiği yıl kadar süre azami öğrenim süresinden düşülür. Öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

7. Öğrencinin onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi ilgili yönetim kurulu kararını takip eden 5 iş günüdür . İtirazlar birim intibak komisyonunca yeniden değerlendirilir ve ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yarıyılı üçüncü haftasında sonuçlandırılır.

8. Birim İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için;

a- Not çizelgesinde harf notu tanımı başarısız olarak tanımlanan ders/dersler eşdeğer kabul edilmez. Not çizelgesinde eşdeğer kabul edilen derslerin diğer üniversitedeki harf notunun katsayısı Üniversitemiz Ön lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesindeki aşağıda belirtilen harf notu ve başarı katsayıları dikkate alınarak en yakın katsayıya göre harf notuna dönüştürülür.

Başarı Notu                Katsayı                      Başarı Derecesi

AA                                  4.00                            Pekiyi

BA                                  3.50                            İyi-Pekiyi

BB                                  3.00                            İyi

CB                                  2.50                           Orta-İyi

CC                                  2.00                           Orta

DC                                  1.50                           Geçer-Orta

DD                                  1.00                           Geçer

FF                                   0.00                          Başarısız

 

b- Diş Hekimliği Fakültesi ders muafiyetlerinde başarı notu katsayısı 2.00‘nin altı kabul edilmez.

c- Yüzlük sistemde 49 ve altındaki notlar başarısız kabul edilir, harf notuna dönüşümü yapılmaz. 50 ve üzeri notlar öğrencinin not durum belgesinde dersin 4 lük sistemdeki karşılığı bulunmuyorsa ve  başarısız ifadesi yoksa   25’ e bölünerek en yakın katsayıya göre harf notuna dönüştürülür.

100'LÜK SİSTEMDEN 4'LÜK SİSTEME DÖNÜŞÜM

50-56    CC

57-68    CB

69-81    BB

82-93    BA

94-100  AA

d- Lisans ve ön lisans düzeyinde alınan ve başarılan Sosyal Seçmeli I ve II, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Yabancı Dil I ve II, Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.

e- Örgün olmayan (uzaktan eğitim, açık öğretim vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.

f- Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

g- Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir.

h- Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

ı- Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel kredisi yoksa AKTS kredisinin muaf olunmak istenen dersin kredisinin en az %75’ine eşit olması gerekir.

i- Öğrenim süresi içerisinde ilgili birim yönetim kurulu kararı olmadan diğer bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler eşdeğer kabul edilmez.

j- Özel Öğrenci statüsünde başka bir Yükseköğretim Kurumunda dönemlik eğitim gören öğrencilerin aldıkları tüm derslerin (Başarılı/Başarısız) eşdeğer derslere denkliği yapılır.

Bu Senato Kararı 2018-2019 öğretim yılından itibaren geçerlidir.

 

15.08.2018 tarih ve 17/01 sayılı senato kararı.